Hoe kunnen we je helpen?

Site is offline. Click here for more info.

Gebruiksvoorwaarden

1. ACCEPTEREN 

letgo is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven te Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Nederland, (hierna "letgo") en voorziet van diverse online hulpmiddelen zoals online advertenties en forums (gezamenlijk, de “Dienstverlening”) op de website www.letgo.com en de mobiele app van het platform (gezamenlijk, de “Website”).

letgo is een leuke, unieke manier om tweedehands spullen te kopen en verkopen in uw eigen buurt. Het is gemakkelijk, eenvoudig en gratis. Plaats spullen die u niet meer nodig heeft online in minder dan 30 seconden en verdien geld door ze te verkopen. Letgo is sneller en veiliger dan de traditionele advertenties. Hebt u geld te besteden? Vind dan geweldige koopjes in uw omgeving en ontdek wat uw buren verkopen.

De Website en de Dienstverlening die voor u ter beschikking gesteld worden zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden (deze “Voorwaarden”). In deze beschrijving van de voorwaarden, en waar de context dit vereist, slaan de termen “u” en “uw” op elke persoon die de Website of de Dienstverlening op een of andere manier gebruikt. Deze gelden dus ook voor personen die de Website en de inhoud ervan doorzoeken, die commentaar of inhoud online plaatsen of die antwoorden op advertenties of inhoud van de Website. Door de Dienstverlening te gebruiken, erkent u dat u zich aan deze Voorwaarden onderwerpt. Indien u een deel van de Dienstverlening gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan de richtlijnen die online geplaatst worden i.v.m. het gebruik van deze Dienstverlening. Deze richtlijnen kunnen regelmatig veranderen of bijgewerkt worden naar eigen goeddunken van letgo. U erkent en gaat akkoord met het feit dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het regelmatig herbekijken van deze Voorwaarden. Mocht u het niet eens zijn met enig onderdeel van deze Voorwaarden, met enige richtlijn of enige verandering eraan of mocht u op een of andere manier niet meer tevreden zijn over letgo of de Dienstverlening, dan kunt u enkel onmiddellijk stoppen met het gebruik van letgo. Deze Voorwaarden kunnen worden bijgewerkt door letgo op gelijk welk ogenblik naar eigen goeddunken. Letgo kan u berichten sturen over veranderingen aan de Website of aan de Voorwaarden. Letgo kan een vertaling voorzien van de Engelse versie van de Voorwaarden en nog in 6 andere talen. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke vertaling van de Voorwaarden in andere talen enkel voor uw gemak voorzien wordt. De Engelse versie regelt uw interactie met letgo. Mochten er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Engelse versie van de Voorwaarden en enige vertaling, dan zal de Engelse versie van de Voorwaarden de enige geldige zijn.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTVERLENING EN INHOUDSBELEID

• letgo is de volgende generatie van gratis, online advertenties. Wij bieden onze gebruikers, die akkoord gaan met deze Voorwaarden, de mogelijkheid om producten en diensten op de Website aan te bieden, te verkopen en te kopen. U kunt via de Website betalingen en andere transacties uitvoeren via externe bedrijven zoals PayPal. Nochtans is letgo op geen enkele manier betrokken bij dit soort transacties. Daarom, zoals uitgebreid besproken wordt in deze Voorwaarden, dient u hier te erkennen dat u ermee akkoord gaat dat letgo geen betrokken partij is bij deze transacties, geen controle heeft over enig onderdeel van deze transacties, en niet aansprakelijk is tegenover geen enkele partij i.v.m. deze transacties. U gebruikt de Dienstverlening en de Website uitsluitend op uw eigen risico en op uw eigen verantwoordelijkheid.

• U erkent dat letgo niet verantwoordelijk is voor advertenties, inlichtingen, bedrijfsvermeldingen/informatie, boodschappen tussen gebruikers, waaronder ook de e-mails of chats die verstuurd worden van buiten het domein van letgo of door andere elektronische communicatie, hetzij via de Website of via websites van derden (hieronder gedefinieerd), aanbiedingen, commentaren, postings van gebruikers, dossiers, afbeeldingen, foto’s, film, geluiden, bedrijfsvermeldingen/informatie en inlichtingen of elk ander materiaal dat beschikbaar is op de Website en de Dienstverlening (“Inhoud”). Door de Website en de Dienstverlening te gebruiken, kunt u blootgesteld worden aan Inhoud die offensief is, onfatsoenlijk, onjuist, misleidend of op een andere manier verwerpelijk. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van enige Inhoud en dat u deze risico’s dient te evalueren en te dragen. U mag niet op deze Inhoud vertrouwen. Letgo is in geen geval verantwoordelijk voor de Inhoud of voor enig verlies of geleden schade die u oploopt door het doorzoeken, gebruiken of lezen van enige Inhoud die online werd geplaatst, via e-mail doorgegeven of op een of andere manier beschikbaar werd gesteld via de Dienstverlening. U erkent en gaat ermee akkoord dat letgo niet verplicht is de Inhoud van te voren te controleren of goed te keuren. Letgo heeft echter het recht naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren, te verwijderen of te verplaatsen die beschikbaar is via de Dienstverlening, omwille van het overtreden van deze Voorwaarden als letgo hiervan op de hoogte wordt gebracht, omwille van andere redenen of zonder enige reden. Verder kan de Website en de Inhoud die beschikbaar is via de Website, links naar websites van derden bevatten (“Websites van Derden”), die niets te maken hebben met letgo. Als u linkt naar Websites van Derden kunt u onderworpen zijn aan de voorwaarden en aan het beleid van deze Websites van Derden. Letgo doet geen uitlatingen of geeft geen verzekeringen van de juistheid of authenticiteit van de informatie op deze Websites van Derden. Linken naar andere websites gebeurt volledig op uw eigen risico en letgo wijst alle verantwoordelijkheid hiervoor af.

• U erkent en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen Inhoud die u post op, doorstuurt of linkt van de Dienstverlening en voor de gevolgen van het posten, doorsturen, linken of publiceren ervan. Meer bepaald bent u verantwoordelijk voor alle Inhoud die u upload, e-mailt of op een andere manier beschikbaar maakt via de Dienstverlening. Wat betreft dergelijke Inhoud die u post, doorstuurt of linkt via de Dienstverlening bevestigt u, erkent u, vertegenwoordigt u, garandeert u en komt u overeen dat: (i) u de eigenaar bent en zult blijven gedurende de tijd dat de Inhoud beschikbaar is op de Website, dat u beschikt over de nodige vergunningen, rechten, akkoorden en toelatingen om de Inhoud te gebruiken op de Dienstverlening en de Website (waaronder zonder enige beperking alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten voor al deze Inhoud) en dat u letgo toelating geeft om deze Inhoud te gebruiken en op te nemen zodat deze kan benut worden op de manier zoals bedoeld door de Dienstverlening, de Website en deze Voorwaarden; en (ii) dat u het geschreven akkoord, de vrijgave, en/of toelating hebt van elke identificeerbare persoon of van elk bedrijf in de Inhoud om de namen of gelijkenis te gebruiken van elke identificeerbare persoon of van elk bedrijf om gebruik en opname van de Inhoud mogelijk te maken op de manier zoals bedoeld door de Dienstverlening, de Website en deze Voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: u behoudt alle eigenaarrechten over uw Inhoud; door Inhoud te plaatsen op de Website, geeft u letgo echter een onherroepbare, niet te annuleren, eeuwige, wereldwijde, niet-exclusieve, rechtenvrije, in licentie te geven, overdraagbare vergunning om de Inhoud i.v.m. de Website en het bedrijf letgo (en zijn opvolgers) te gebruiken, te reproduceren, te verdelen, er afgeleide werken van te maken, tentoon te stellen en uit te voeren. Dit houdt tevens in het zonder beperking promoten en verspreiden van de volledige Website en de Inhoud of een deel ervan (en van de afgeleide werken ervan) in gelijk welk mediaformaat en via gelijk welke mediakanaal dat nu bekend is of later bekend zal zijn. Deze rechten zijn nodig voor letgo om uw Inhoud onder te brengen en aan te bieden. Door Inhoud te posten op enige publieke plaats van de Dienstverlening, gaat u er bovendien mee akkoord en verleent u hiermee letgo alle nodige rechten om het verder samenvoegen, tentoonstellen, kopiëren, dupliceren, reproduceren of exploiteren van de Inhoud op de Dienstverlening of de Website door gelijk welke partij en voor gelijk welk doel, te verbieden of toe te laten. U verleent hiermee ook elke gebruiker van de Website een niet-exclusieve vergunning om uw Inhoud via de Website te bezoeken (deze vergunning geldt niet voor scraping en gelijk welk ander gebruik met commerciële doeleinden). Deze vergunning voor elke gebruiker wordt beëindigd zodra u of letgo de Inhoud van de Website verwijderen of wissen.

•  LETGO hecht geen goedkeuring aan gelijk welke Inhoud of mening, bewering, aanbeveling of advies die in de Inhoud geuit wordt, en LETGO wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af i.v.m. Inhoud geplaatst door gebruikers. Letgo staat geen overtredingen toe van het auteursrecht of van het intellectuele eigendomsrecht op de Website en LETGO kan naar eigen goeddunken Inhoud verwijderen die hier inbreuk op maakt. Letgo behoudt zich het recht voor om gelijk welke Inhoud te verwijderen zonder voorafgaandelijke aankondiging. Letgo kan ook een gebruiker de toegang tot de Website afnemen, als deze herhaaldelijk inbreuken pleegt of deze Voorwaarden overtreedt op een of andere manier. Een recidivist is een gebruiker die meer dan twee keer verwittigd wordt dat hij de regels overtreden heeft en/of waarvan meer dan twee keer een gebruikersinzending verwijderd wordt van de Website. Letgo heeft verder het recht naar eigen goeddunken te beslissen welke Inhoud ongepast is en met deze Voorwaarden overeenkomt.

• De website kan uitsluitend door mensen ouder dan 14 jaar gebruikt worden.

3. GEDRAG

U gaat ermee akkoord om geen informatie op de Website te posten, te e-mailen, te hosten, tentoon te stellen, te uploaden, te wijzigen, te publiceren, door te geven, te updaten, te delen of Inhoud op een andere manier beschikbaar te maken:

• die enige wet of regelgeving overtreedt;
• die beschermd is door auteursrecht of een patent, door een handelsgeheim of handelsmerk, of die op een andere manier onderworpen is aan eigenaarsrechten van derden, waaronder privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van deze rechten of beschikt over een toelating of een vergunning van de rechtmatige eigenaar om het materiaal te posten en om LETGO alle vergunningsrechten daaromtrent te verlenen.
• die op een of andere manier de intellectuele eigenaarsrechten overtreedt van enige partij, of Inhoud die u niet beschikbaar mag maken volgens wet, regelgeving, contractuele of fiduciaire relatie(s);
•  die schadelijk is, beledigend, onwettelijk, bedreigend, intimiterend, godslasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, pedofiel, lasterlijk, een aantasting van iemands privacy of andere rechten, hatelijk, etnisch aanstootgevend, kleinerend, gerelateerd aan of aanmoedigend inzake geld witwassen of illegaal gokken of die op een of andere manier schade kan toebrengen aan minderjarigen of die op een andere manier onwettelijk is in gelijk welke zin;
• die beledigt, degradeert, intimideert of hatelijk is tegenover gelijk welk individu of groep op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
• die enige (lokale) wet op gelijke werkgelegenheidskansen overtreedt, inbegrepen maar niet beperkt tot die wetten die verbieden om in gelijk welke advertentie voor werkgelegenheid, een voorkeur of vereiste op te nemen gebaseerd op ras, kleur, religie, geslacht, nationale herkomst, leeftijd of handicap van de kandidaat;
• die persoonlijke of identificerende gegevens bevat over een andere persoon zonder de expliciete toelating van die persoon;
• die zich voordoet als een persoon of rechtspersoon, inbegrepen maar niet beperkt tot een medewerker van LETGO, of die valselijk beweert een affiliatie te hebben met een persoon of een rechtspersoon of dit op een andere manier doet doorschijnen;
• die de geadresseerde bedriegt of misleidt over de oorsprong van de boodschappen of die informatie doorgeeft die zeer offensief is of bedreigend;
• die vals is, bedrieglijk, misleidend, leugenachtig, verkeerd of die bestaat uit een aanbieding met een “goedkoop lokkertje”;
• die bestaat uit of inhoudt: “piramidespelen”, “grappen”, “filiaalmarketing”, “doorverwijslinkcodes”, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven” of ongevraagde advertenties van commerciële aard;
• die enige vorm bevat van adverteren of aanbiedingen als (1) ze gepost zijn op plaatsen of in categorieën van de Website die daar niet voor bestemd zijn; of (2) ge-e-maild zijn naar gebruikers van LETGO die hebben gevraagd om niet gecontacteerd te worden over diensten, producten of commerciële interesses;
• die links bevatten naar commerciële diensten of naar Websites van Derden, tenzij specifiek toegelaten door LETGO;
• die illegale diensten adverteren of de verkoop van goederen waarvan de verkoop verboden of beperkt is volgens de wet, inbegrepen maar zonder beperking van de goederen waarvan de verkoop verboden of gereglementeerd is door de wetten die van toepassing zijn;
• die software- of andere computervirussen bevatten, dossiers of programma’s die ontworpen zijn om de werking van computersoftware –of hardware, of andere communicatietoestellen te onderbreken, te vernietigen of de werking ervan te beperken;
• die het normale verloop van een gesprek verstoort met een buitensporig aantal berichten (flooding-aanval) naar de Dienstverlening, of die op een andere manier de capaciteit van andere gebruikers om de Dienstverlening te benutten negatief beïnvloedt; of
• die misleidende e-mailadressen gebruikt, of nagemaakte headers of op een andere manier identificatiemiddelen manipuleert teneinde de oorsprong te verstoppen van Inhoud die via de Dienstverlening doorgegeven wordt.

Bovendien gaat u ermee akkoord om:

• niet iemand te contacteren die gevraagd heeft om niet gecontacteerd te worden, om niet ongevraagd contact op te nemen met iemand voor gelijk welke commerciële reden, specifiek geen contact op te nemen met een gebruiker en hem te vragen een advertentie te posten op een Website voor Derden of om een advertentie te posten namens zo’n gebruiker; of om iemand te “stalken” of te intimideren.
• geen lasterlijke of beledigende commentaren of postings naar of tegen iemand te maken;
• geen persoonlijke gegevens over andere gebruikers of rechtspersonen te verzamelen voor commerciële of onwettelijke doeleinden;
• geen geautomatiseerde middelen, waaronder spiders, robots, crawlers, data mining-technieken of dergelijke te downloaden of gegevens te scrapen uit de Dienstverlening, behalve voor internetzoekmachines (bijvoorbeeld Google) en niet-commerciële publieke archieven (bijvoorbeeld archive.org) die overeenkomen met onze robots.txt. file;
• geen Inhoud te posten die buiten de omgeving ligt of niet relevant is voor de omgeving, niet herhaaldelijk dezelfde of vergelijkbare Inhoud te posten of niet op een andere manier onredelijke of onevenredig grote belasting op onze servers en andere infrastructuur te leggen;
• niet hetzelfde item of dezelfde dienst te posten in verschillende categorieën of fora, of in verschillende stadsgebieden;
• niet proberen om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot computersystemen die in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door LETGO of geen actie ondernemen die de Dienstverlening of de Website verstoort, de kwaliteit ervan vermindert of de werking ervan belemmert.
• geen enkele vorm van automatisch apparaat of computerprogramma te gebruiken (ook wel “markeertools”) die het mogelijk maken om het “markeersysteem” van LETGO of andere gemeenschapscontrolesystemen te gebruiken zonder dat een mens manueel de markering aangeeft (een “geautomatiseerd markeertoestel”) of een dergelijk markeertool gebruiken om posts van concurrenten of derden te verwijderen of om posts te verwijderen zonder redelijke grond om aan te nemen dat de gemarkeerde post deze Voorwaarden of een andere wet of regel overtreedt; of
• geen enkele vorm van automatisch apparaat of software te gebruiken die het mogelijk maakt om automatisch te posten op LETGO zonder dat een mens dit doet of opmaakt (een “geautomatiseerd markeertoestel”). Evenmin mag een dergelijk geautomatiseerd markeertoestel gebruikt worden voor bulkpostings, of voor het automatisch indienen van postings op bepaalde tijden of intervallen.

Gelijk welke Inhoud die u uploadt is onderworpen aan de betrokken wetten en kan buiten werking gesteld worden of kan onderzocht worden volgens de geldende wetgeving. Mochten we vaststellen dat u de wetten en regelgeving, deze voorwaarden of het privacybeleid van de Website niet naleeft, dan kunnen we uw account bovendien afsluiten/uw toegang tot de Website blokkeren. We behouden ons verder het recht voor om de Inhoud die u uploadt, te verwijderen indien deze niet conform is.

4. BETAALDE POSTINGS

LETGO kan kosten aanrekenen om Inhoud te posten in bepaalde categorieën van de Dienstverlening (“Betaalde Inhoud”). De extra voorwaarden voor Betaalde Inhoud zullen volledig worden vermeld in de toepasselijke secties waar u ervoor kunt kiezen. De kosten zorgen ervoor dat Betaalde Inhoud gepost kan worden in de juiste sectie van de Website. Elke partij die Betaalde Inhoud post op de Dienstverlening is verantwoordelijk voor de Inhoud en deze moet conform zijn met de Voorwaarden. De betaalde kosten kunnen niet terugbetaald worden indien de Inhoud wordt verwijderd van de Dienstverlening omwille van het overtreden van deze Voorwaarden.

5. ADVERTENTIEBEMIDDELAARS

Met de term “Advertentiebemiddelaar” bedoelen wij een persoon, agentschap of tussenpersoon die als derde aanbiedt om Inhoud te posten op de Dienstverlening namens anderen. LETGO verbiedt het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van Advertentiebemiddelaars, zonder de expliciete en geschreven toelating van LETGO. Bovendien mogen Advertentiebemiddelaars niet rechtstreeks of onrechtstreeks Inhoud namens anderen posten, noch op een andere manier de Dienstverlening benaderen om Inhoud namens anderen te posten, tenzij met de expliciete geschreven toelating of vergunning van LETGO.

6. TOEGANG TOT DE DIENSTVERLENING

LETGO vergunt u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve vergunning om de Dienstverlening aan te wenden voor persoonlijk gebruik. Deze vergunning geeft u geen toelating: (a) om de Dienstverlening te benaderen via of te gebruiken door Advertentiebemiddelaars; of (b) voor het verzamelen, aggregeren, kopiëren, dupliceren, weergeven of voor het afgeleid gebruik van gelijk welke aard van de Dienstverlening noch voor het gebruik van data mining, robots, spiders of het verzamelen van gegevens op vergelijkbare manieren en extractietechnieken voor gelijk welk doel tenzij expliciet toegelaten door LETGO of als dusdanig bepaald in deze Voorwaarden. Ondanks het voorgaande, mogen algemene internetzoekmachines en niet-commerciële publieke archieven die gegevens verzamelen met als enige doel het weergeven van hyperlinks aan de Dienstverlening, de activiteiten uitvoeren zoals beschreven in (b), indien zij dit doen vanaf een stabiel IP-adres of bereik van IP-adressen die een bemiddelaar aanwenden die eenvoudig te identificeren is en die conform is met onze robots.txt file. Met een “algemene internetzoekmachine” bedoelen wij hier niet een website of zoekmachine of andere dienst die zich specialiseert in advertenties waaronder de subgroep van advertenties zoals immobiliën, te koop, werkgelegenheid, diensten, of persoonlijke advertenties of die anderzijds gecatalogeerd worden als rubrieksadvertenties. De vergunning die verleend wordt in deze Sectie laat u toe uw website weer te geven, of een hyperlink ernaartoe te creëren, individuele postings op de Dienstverlening te plaatsen indien deze enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en/of berichtgeving (bijvoorbeeld voor gebruik in persoonlijke blogs of andere persoonlijke online media). LETGO kan het aantal postings beperken die u weergeeft of die u linkt naar uw website. Het gebruik van de Dienstverlening buiten de geautoriseerde toegang zoals bepaald in deze Voorwaarden maakt onmiddellijk een einde aan de toelating of vergunning die hierbij verleend werd. Om de Dienstverlening of Inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Dienstverlening te verzamelen, aggregeren, kopiëren, dupliceren, weer te geven of er op een andere manier gebruik van te maken voor andere doeleinden (commerciële doeleinden inbegrepen) die hier niet vermeld worden, dient u eerst een vergunning te verkrijgen van LETGO.

7. MELDING VAN CLAIMS BIJ INBREUKEN

Als u eigenaar bent van intellectuele eigenaarsrechten of een vertegenwoordiger bent die volledige toelating heeft om op te treden namens de eigenaar van intellectuele eigenaarsrechten en meent dat enige Inhoud of andere inhoud inbreuk doet op uw intellectueel eigenaarsrecht of intellectueel eigenaarsrecht van de eigenaar namens wie u toelating hebt om op te treden, dan kunt u een claim indienen bij LETGO tegelijk met een verzoek aan LETGO om de relevante Inhoud in goed vertrouwen te verwijderen. Deze melding en het verzoek moet de volgende informatie bevatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die toelating heeft om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd;
 2. Identificatie van de intellectuele eigenaarrechten waarop inbreuk zou zijn gepleegd of, als verschillende intellectuele eigenaarrechten op een enkele online site vermeld worden in een enkele melding, een representatieve lijst van deze werken op die site;
 3. Identificatie van de Inhoud (d.m.v. gegevens of een communicatielink, enz.) waarop inbreuk zou worden gepleegd of die het onderwerp vormt van de inbreuk en die verwijderd moet worden of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijze voldoende is om LETGO toe te laten het materiaal op te sporen;
 4. Informatie die redelijkerwijze voldoende is om LETGO toe te laten contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en een elektronisch mailadres;
 5. Een gehandtekende verklaring dat u handelt in goed vertrouwen en meent dat het gebruik van het materiaal op de manier zoals vermeld in de klacht, niet is toegelaten door de eigenaar van het intellectuele eigenaarrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
 6. Een gehandtekende verklaring dat de eigenaar van de intellectuele eigenaarrechten LETGO vrijwaart van gelijk welke claim van een derde i.v.m. het verwijderen door LETGO van de relevante inhoud; en
 7. Een gehandtekende verklaring dat de informatie in de melding correct is en op straf van meineed dat u toelating hebt om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop een inbreuk zou zijn gepleegd.

Meldingen moeten worden gestuurd naar support@letgo.nl of naar het e-mail-ID van de klachtenfunctionaris zoals hieronder weergegeven.

8. INTELLECTUELE EIGENAARRECHTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat de materialen op de Website, anders dan de gebruikers-Inhoud die u vergund heeft onder deze Voorwaarden, waaronder zonder beperking de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, films, interactieve functies en vergelijkbare (“Materialen”) en de handelsmerken, dienstverleningsmerken en logo’s hierin (“Marks”) het eigendom zijn en vergund zijn door LETGO. Ze zijn onderworpen aan auteursrecht en andere intellectuele eigenaarrechten. Wat betreft de Dienstverlening, mag de Website intellectueel eigendom weergeven dat toebehoort aan derden. Het gebruik van deze goederen kan onderworpen zijn aan vergunning verleend door derden aan LETGO. U zult in geen geval op deze goederen reverse-engineering toepassen, ze decompileren of demonteren en niets hierin zal opgemaakt worden om u enig recht te verlenen op deze goederen. Materialen op de Website worden u uitsluitend verstrekt ten eigen bate en schade te uwer informatie en persoonlijk gebruik. Ze mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, doorgegeven, uitgezonden, weergegeven, verkocht, vergund of op een andere manier geëxploiteerd voor gelijk welk doeleinde zonder de schriftelijke toelating van te voren van de respectievelijke eigenaars.

LETGO behoudt zich alle rechten voor op de Website en de Materialen die niet expliciet vergund worden in dit document. U gaat ermee akkoord geen van de Materialen te gebruiken, te kopiëren of te verdelen anders dan zoals hier expliciet vermeld wordt, inbegrepen gelijk welk gebruik, kopiëren of verdeling van Materialen van derden verkregen via de Website voor gelijk welk commercieel doeleinde. Gelijk welke reproductie, verandering, creëren van afgeleide werken of herverdeling van de Website, de Materialen of de collectieve werken of compilatie is expliciet verboden. De Website, de Materialen, of gelijk welk onderdeel ervan kopiëren of reproduceren voor verder reproductie of herverdeling is expliciet verboden.

9. GEBRUIKERSINZENDINGEN

U erkent dat als u de Website gebruikt, u blootgesteld zult worden aan Inhoud die afkomstig is van verschillende bronnen, en dat LETGO niet verantwoordelijk is voor de juistheid, nuttigheid, veiligheid of voor de intellectuele eigenaarsrechten van of die te maken hebben met deze Inhoud, en u gaat ermee akkoord en aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat u blootgesteld wordt aan Inhoud die onjuist is, beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend, smadelijk of lasterlijk en gaat u ermee akkoord om afstand te doen, en doet hierbij afstand van alle wettelijke of onpartijdige rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegenover LETGO zou hebben of kunnen hebben.

10. SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord om LETGO, haar functionarissen, filialen, dochterondernemingen, opvolgers, aangestelden, directeurs, functionarissen, bemiddelaars, dienstverleners, leveranciers en werknemers, te verdedigen tegen en te vrijwaren van gelijk welke claim, eis tot schadevergoeding, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (inbegrepen maar niet beperkt tot juridische honoraria) die volgen uit: (i) het door u overtreden van gelijk welke bepaling van deze Voorwaarden; (ii) het door u overtreden van het recht van een derde partij, inbegrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigenaar- of privacyrechten; of (iii) gelijk welke claim dat uw Inhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring blijft bestaan na het beëindigen, wijzigen of vervallen van deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienstverlening en de Website.

11. ANTI-SPAMBELEID

U erkent en gaat ermee akkoord dat het versturen van ongevraagde advertenties of van andere ongevraagde communicatie naar e-mailadressen van LETGO of via computersystemen van LETGO, expliciet verboden wordt door deze Voorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat LETGO af en toe toezicht kan houden op het e-mailgebruik door menselijke waarnemers of geautomatiseerde software die bepaalde woorden markeert die geassocieerd worden met spam of scams in e-mails die van de ene naar de ander gebruiker verzonden worden via het e-mailsysteem van LETGO. Gelijk welke communicatie tussen uzelf en gelijk welke andere gebruiker waarbij gebruik wordt gemaakt van de communicatiefuncties die beschikbaar zijn via de Dienstverlening en de Website mogen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de Voorwaarden. Gelijk welk niet toegelaten gebruik van de computersystemen van LETGO is een overtreding van deze Voorwaarden en bepaalde wetten die van toepassing zijn. Overtredingen van deze aard kunnen leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging van de verzender en zijn of haar vertegenwoordiger

12. TRANSACTIES MET ORGANISATIES EN INDIVIDUEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat LETGO niet aansprakelijk zal zijn voor uw interacties met gelijk welke organisatie en/of individuen op de Website of door de Dienstverlening. Dit houdt in maar is niet beperkt tot, betaling en levering van goederen en diensten, en gelijk welke andere voorwaarden, garanties of voorstellingen die gepaard gaan met gelijk welke interactie die u kunt hebben met andere organisaties en/of individuen. Deze transacties zijn uitsluitend tussen uzelf en deze organisaties en/of individuen. U erkent en gaat ermee akkoord dat LETGO niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor gelijk welk verlies of schade, opgelopen als gevolg van deze transacties of interacties. Mocht u een geschil hebben met een of meerdere gebruikers, doet u hierbij tegenover LETGO, haar functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en opvolgers, afstand van iedere claim, eis en schadevergoeding (direct en indirect) van gelijk welke aard, bekend of onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar of niet, die volgen uit of op een of andere manier te maken hebben met zulke geschillen en/of onze Dienstverlening.

13. BEPERKING EN BEËINDIGING VAN DIENSTVERLENING

U erkent en gaat ermee akkoord dat LETGO af en toe beperkingen kan instellen i.v.m. het gebruik van de Dienstverlening, waaronder het maximum aantal dagen dat Inhoud bij de Dienstverlening bewaard zal blijven, het maximum aantal en de grootte van postings, e-mailadressen of andere Inhoud die doorgegeven of bewaard wordt door de Dienstverlening, en de regelmaat waarmee u toegang krijgt tot de Dienstverlening of de Website. U erkent en gaat ermee akkoord dat LETGO op elk ogenblik het recht heeft om de Dienstverlening (of een deel ervan) te wijzigen of stop te zetten met of zonder vooraf te verwittigen, en dat LETGO niet aansprakelijk zal zijn tegenover u of een derde voor gelijk welke veranderingen, opschorting of stopzetting van de Dienstverlening. U erkent en gaat ermee akkoord dat LETGO, naar eigen goeddunken, het recht heeft (maar niet de verplichting) om uw account te deactiveren of te verwijderen, uw e-mailadres of IP-adres te blokkeren, of op een andere manier uw toegang tot of uw gebruik van de Dienstverlening (of gelijk welk deel ervan) te beëindigen, onmiddellijk en zonder vooraf te verwittigen, en gelijk welke Inhoud in de Dienstverlening weg te halen en te verwijderen, voor gelijk welke reden of zonder reden. Verder gaat u ermee akkoord dat LETGO niet aansprakelijk zal zijn tegenover u of gelijk welke derde indien uw toegang tot de Website of de Dienstverlening wordt stopgezet. 

14. AFSTAND VAN GARANTIE & BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTVERLENING GEBEURD OP EIGEN RISICO EN DAT DE WEBSITE EN DE DIENSTVERLENING WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN “EIGEN KOSTEN EN BATEN” OF “ZOALS BESCHIKBAAR”, ZONDER ENIGE GARANTIE. ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-OVERTREDING VAN EIGENAARRECHTEN WORDEN UITDRUKKELIJK ONTKEND IN DE BREEDSTE ZIN VAN DE WET. IN DE BREEDSTE ZIN VAN DE WET ONTKENNEN LETGO, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITE EN HET GEBRUIK HIERVAN. LETGO GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN UITSPRAKEN OVER DE JUISTHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF OVER DE INHOUD VAN DE WEBSITE VAN DERDEN DIE GELINKT ZIJN MET DE WEBSITE, EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GELIJK WELKE (I) FOUT, VERGISSING, OF ONJUISTHEDEN VAN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF BESCHADIGING VAN EIGENDOM, VAN GELIJK WELKE AARD, DIE VOORTKOMEN UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTVERLENING, (III) GELIJK WELKE NIET TOEGELATEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE ER OPGESLAGEN IS, (IV) GELIJK WELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING OF OVERDRACHT VAN OF NAAR DE WEBSITE, (IV) GELIJK WELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF GELIJKAARDIGE DIE KUNNEN DOORGEGEVEN WORDDEN NAAR OF DOOR DE WEBSITE DOOR DERDEN, EN/OF (V) GELIJK WELKE FOUT OF WEGLATING IN GELIJK WELKE INHOUD OF VOOR GELIJK WELK VERLIES OF SCHADE, OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN GELIJK WELKE INHOUD DIE GEPOST, GE-E-MAILED, GECOMMUNICEERD, DOORGEGEVEN OF OP EEN ANDERE MANIER BESCHIKBAAR GEMAAKT WERD VIA DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING. LETGO STAAT NIET IN VOOR, ONDERSCHRIJFT NIET, GARANDEERT NIET EN NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GELIJK WELK PRODUCT OF DIENST DIE AANGEBODEN WORDT IN EEN ADVERTENTIE OF DOOR EEN DERDE VIA DE WEBSITE OF GELIJK WELKE WEBSITE DIE GELINKT IS AAN DE WEBSITE OF DIE VOORKOMT IN GELIJK WELKE BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE, EN LETGO ZAL NIET BETROKKEN ZIJN OF OP EEN OF ANDERE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN/OF ANDERE GEBRUIKERS EN/OF DERDEN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANBIEDEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA GELIJK WELK MEDIUM OF IN GELIJK WELKE OMSTANDIGHEID, MOET U ZELF OORDELEN EN VOORZICHTIG ZIJN WAAR HET NODIG IS.

IN GEEN GEVAL ZAL LETGO, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE, INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE (ZELFS ALS LETGO WERD VERWITTIGD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS RESULTAAT VAN GELIJK WELK ASPECT VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING, INBEGREPEN ZONDER BEPERKING INDIEN DE SCHADE VOORKOMT UIT HET GEBRUIK OF FOUT GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING, GAANDE VAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING, OF DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, VERANDERING OF STOPZETTING VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL OOK GELDEN VOOR DE OPGELOPEN SCHADE DOOR ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING OF VIA GELINKTE WEBSITES WERDEN VERKREGEN OF WAARVOOR WERD GEADVERTEERD, EVENALS DOOR ANDERE INFORMATIE, MENINGEN OF ADVIES VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DE DIENSTVERLENING OF VIA GELINKTE WEBSITES OP DE SITE VAN LETGO. DEZE BEPERKINGEN GELDEN IN DE BREEDSTE ZIN VAN DE WET. U ERKENT EXPLICIET EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT LETGO NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR GEBRUIKERSINZENDINGEN OF HET BELEDIGENDE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAG VAN GELIJK WELKE GEBRUIKER OF DERDE EN DAT HET RISICO OP SCHADE HIERDOOR ENKEL DOOR U GEDRAGEN WORDT. LETGO GEEFT GEEN GARANTIES DAT DE WEBSITE GEPAST IS VOOR GEBRUIK IN ANDERE LOCATIES. WIE DE WEBSITE GEBRUIKT VANUIT ANDERE JURISDICTIES DOET DIT UIT EIGEN BEWEGING EN OP EIGEN RISICO EN DIENT ZICH AAN DE PLAATSELIJKE WETGEVING TE HOUDEN.

15. OPDRACHT

Deze Voorwaarden, en alle rechten en vergunningen die erdoor verleend worden, kunnen niet worden overgedragen of toegewezen door u maar kunnen zonder beperking toegewezen worden door LETGO. Elke toewijzing of overdracht door u zal ongeldig zijn.

16. VERMOGEN OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE AANVAARDEN

Deze Website is enkel voor volwassenen bedoeld en indien u in staat bent om een contract af te sluiten volgens de algemeen geldende wetten. Als u zich toegang verschaft tot deze Website of hem gebruikt als vertegenwoordiger van gelijk welke persoon/rechtspersoon, dan erkent u dat u wettelijke toelating hebt om deze persoon/rechtspersoon te vertegenwoordigen. Minderjarigen hebben enkel toegang tot de Website en kunnen de Dienstverlening enkel gebruiken, als zij de toelating hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers of indien het gaat om een daad of transactie die een normale en aanvaardbare norm is in het civiele leven en praktijk. U bevestigt dat u ofwel minimum 18 jaar bent of ouder, of een ontvoogde minderjarige, of wettelijke toelating hebt van uw ouders of voogd, en dat u volledig in staat bent en competent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, representaties en garanties in deze Voorwaarden na te leven en er u aan te houden.

17. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Voorwaarden en andere beleidslijnen die op de Website gepost worden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en LETGO en regelen uw gebruik van de Dienstverlening en de Website. Ze hebben voorrang op alle voorafgaande overeenkomsten, voorstellen, onderhandelingen en discussies tussen de partijen, hetzij schriftelijk of mondeling. De Voorwaarden en de relatie tussen u en LETGO zal bepaald worden door de wetten van Nederland. Gelijk welke claim die u hebt tegen LETGO moet voorgelegd worden aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland. Als u echter een consument bent kunt u uw klacht ook bij het Europese platform voor geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution Platform), het "ODR- platform" indienen. Het ODR -platform is een gratis en interactieve website die elektronisch toegankelijk is. Het ODR-platform maakt het consumenten mogelijk om een minnelijke (online) schikking te zoeken voor geschillen met binnen- en buitenlandse handelaren, inclusief marktplaatsen. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Indien LETGO een bepaald recht of bepaling in de Voorwaarden niet uitvoert of afdwingt, houdt dit niet in dat LETGO afstand doet van dit recht of bepaling. Als gelijk welke bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde rechtbank geoordeeld wordt als ongeldig (inbegrepen maar niet beperkt tot, omdat de bepaling niet overeenkomt met de wetten van een andere jurisdictie) of niet toepasbaar, dan komen de partijen toch overeen dat de rechtbank desondanks dient te proberen om de voornemens van de partijen uit te voeren zoals voorzien in de bepaling. Als gelijk welke bepaling of bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, illegaal of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de geldigheid, de wettelijkheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen en in Voorwaarden op geen enkele manier aangetast of beïnvloed worden. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GELIJK WELKE VORDERING VOLGEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTVERLENING EN/OF DE WEBSITE MOET GEBEUREN BINNEN EEN REDELIJKE TIJDSPANNE EN IN ELK GEVAL BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE VORDERING. Deze Voorwaarden zullen ten goede komen en bindend zijn tegenover de opvolgers van elke partij.

18. OVERTREDING VAN VOORWAARDEN/CONTACTEER ONS:

Gelieve elke overtreding van de Voorwaarden die u opmerkt te melden door contact met ons op te nemen via support@letgo.nl

19. PRIVACYBELEID:

We respecteren uw privacy en hebben een gedetailleerd privacybeleid ontwikkeld dat is opgenomen in deze Overeenkomst. Neem a.u.b. de tijd om ons Privacybeleid te lezen. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, aanvaardt u ook de voorwaarden van ons Privacybeleid. U dient er zich van bewust te zijn dat als u op bepaalde links op onze website of in onze app klikt, u kunt doorverwezen worden naar bedrijven buiten de door ons gehoste omgeving waar de gegevens die verzameld worden buiten onze onmiddellijke controle vallen. De gegevens die deze derden van u ontvangen, zullen geregeld worden door het privacybeleid van de websites of apps die u bezoekt.

 INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN, ONTVANGEN EN HOSTEN

 • Gegevens over uw Account en Profiel: Als u onze Dienstverlening gebruikt, hebben we misschien bepaalde informatie zoals een geldig e-mailadres en wachtwoord nodig. Bovendien kunnen gebruikers een profiel opmaken dat bepaalde gegevens bevat zoals hun locatie, voornaam en familienaam, geslacht, telefoonnummer, interesses en andere gegevens waaronder foto’s die ze willen uploaden. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle gegevens die ze delen in profielen die openbaar beschikbaar zijn. U moet daarom goed nadenken over het risico om bepaalde persoonlijke informatie openbaar beschikbaar te maken – vooral informatie zoals uw adres of exacte locatie. Als een gebruiker beslist om in te loggen op onze site via een authentificatiedienst van een derde partij zoals Facebook Connect, kunnen we extra informatie ontvangen over het profiel of andere gegevens die toegelaten worden door die provider.  
 • Listings en Transacties: We kunnen de gegevens hosten, waaronder persoonlijke gegevens en contactgegevens, geldige contactgegevens en wachtwoorden die nodig zijn om onze Dienstverlening te voorzien. Deze informatie wordt vaak gebruikt om een account of profiel op te maken en kan nodig zijn om een listing te posten. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle gegevens die ze delen in een listing. Net zoals bij profielen, moeten gebruikers daarom goed nadenken over het risico om bepaalde persoonlijke informatie openbaar beschikbaar te maken – vooral informatie zoals uw adres of exacte locatie.
 • Games, Advertenties en Aanbiedingen: We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam en contactgegevens als u deelneemt aan games, quizzen of andere marketingaanbiedingen die we sponsoren op onze website of websites van derden. We kunnen ook informatie verwerken die te maken heeft met de effectiviteit van onze reclamecampagnes, o.a. welke advertenties bekeken worden of waarop geklikt wordt op ons netwerk of op websites van derden.
 • Klantendienst: Als u contact opneemt met onze klantendienst, kunnen we de persoonlijke gegevens verzamelen die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen en om contact op te nemen met u indien opvolging nodig is. We kunnen ook andere gegevens verzamelen over onze communicatie met onze gebruikers, bijvoorbeeld als een klant verzoeken doorgeeft of feedback.
 • Website en Mobiele Gegevens: We kunnen automatisch loginformatie ontvangen op onze servers van uw browser of toestel waaronder uw IP-adres, software en hardware, pagina’s die u raadpleegt, mobiele identificatiecodes, informatie over het gebruik van apps en andere gegevens over toestellen of op systeem-niveau. Dit kan gebeuren op onze website of mobiele app of op websites van derden.
 • Toegevoegde Informatie: Aan de bestaande gegevens waarover we beschikken over onze gebruikers, kunnen we ook informatie toevoegen die we op wettelijke manier verkrijgen via zakenpartners of derden.

 IP-ADRES, COOKIES & MOBIELE IDENTIFICATIECODES:

 • We kunnen bepaalde gegevens verzamelen via technologie zoals cookies, pixels en lokale opslag (zoals op uw browser of toestel). Cookies zijn kleine tekstfiles die informatie opslaan op uw computer, mobiele telefoon of ander toestel. Pixels zijn kleine afbeeldingen die deel uitmaken van codes op webpagina’s die bijvoorbeeld een andere server toelaten het bekijken van een webpagina te meten en worden vaak samen gebruikt met cookies. De code spoort op of en wanneer (en op welke pagina) een pixel wordt geüpload om aan te geven dat een gebruiker beroep gedaan heeft op een specifiek scherm of deel van een scherm.
 • Met de hulp van cookies kan de webserver bijvoorbeeld voorkeuren en instellingen opslaan op de computer, de mobiele telefoon of een ander toestel van een gebruiker. Deze gegevens zullen worden bewaard en automatisch verschijnen bij een volgend bezoek. Of om het anders uit te drukken: de cookies worden o.a. gebruikt om de website meer gebruiksvriendelijk te maken zodat je niet bij elk bezoek hoeft in te loggen. We gebruiken zowel permanente als sessiecookies. Permanente cookies blijven gedurende een langere periode op uw computer, terwijl sessiecookies automatisch verwijderd worden als het browservenster gesloten wordt.
 • We kunnen derden zoals aanbieders van advertenties of webanalysediensten toestaan om rechtstreeks informatie te verzamelen door het gebruik van dit soort technologie op onze website of via onze mobiele app. De gegevens die zij verzamelen zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.

GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE

 • Om onze diensten te leveren kunnen we de gegevens die we verzamelen gebruiken en hosten voor deze algemene doeleinden:
  • (i) om diensten te leveren aan klanten, waaronder het opmaken en beheren van gebruikersaccounts, om technische problemen op te lossen en functies mogelijk te maken;
  • (ii) om aanbiedingen en ervaringen aan te passen, waaronder advertenties op de site en op sites van derden;
  • (iii) om algemene en individuele gebruikersactiviteit te controleren, zoals zoekopdrachten, postings en transactie-activiteit en om het verkeer op de Website te regelen;
  • (iv) om contact op te nemen met onze gebruikers, o.a. omwille van dienstverlening, klantendienst of toegestane reclameboodschappen via gelijk welk communicatiemiddel dat beschikbaar is;
  • (v) om onderzoek en analyses uit te voeren teneinde de dienstverlening te verbeteren; en
  • (vi) om de Gebruikersvoorwaarden te doen naleven teneinde fraude en misbruik te vermijden.
 • We kunnen op ons netwerk verzamelde gegevens niet langer bijhouden dan nodig om bovenvermelde zakelijke doeleinden te bereiken.

 INFORMATIE DELEN

 • We kunnen gegevens delen met onze dochterondernemingen (bedrijven in gemeenschappelijke eigendom en controle), gelegen in gelijk welk ander land. Deze bedrijven kunnen deze gegevens enkel verwerken en gebruiken teneinde ons te helpen bij het bereiken van bovenvermelde doelstellingen en zijn gebonden aan dit Privacybeleid.
 • We delen geen persoonlijke gegevens over onze gebruikers met derden die niet met ons verbonden zijn tenzij onze gebruikers ons daarvoor de expliciete toelating hebben gegeven, of in de volgende omstandigheden:
  • We kunnen serviceproviders van derden gebruiken om te helpen bij bepaalde aspecten van het aanbieden van onze diensten. In dit geval mogen zij niet onafhankelijk gebruik maken van de persoonlijke gegevens die ze voor ons verwerken en zullen zij onderworpen zijn aan de voorwaarden van dit Privacybeleid.
  • We behouden ons het recht voor om gegevens te delen met privé- of openbare autoriteiten die ons zullen toelaten om fraude en misbruik op ons netwerk te bekampen, om onderzoek te voeren naar vermoedelijke overtredingen van de wet, of om op te treden tegen elke vermoedelijke overtreding van onze gebruiksvoorwaarden.
  • We kunnen persoonlijke gegevens delen met de overheid zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • Uit principe verhuren of verkopen we geen persoonlijke gegevens over onze gebruikers aan niet-geaffilieerde derden tenzij onze gebruikers ons daar de expliciete toelating voor geven. Indien ons bedrijf of een deel van ons bedrijf wordt verkocht of gereorganiseerd en we alle of een groot deel van onze assets naar een nieuwe eigenaar overdragen, kunnen uw persoonlijke gegevens mee overgedragen worden naar de koper om de voortzetting van de dienstverlening te verzekeren.
 • We kunnen bepaalde niet-persoonlijke gegevens delen (gegevens die onze gebruikers niet individueel identificeren) met derden, vertrouwde partners of goedgekeurde onderzoekers teneinde beter te begrijpen welke advertenties of diensten u kunnen interesseren, om de algemene kwaliteit en effectiviteit van onze diensten of hun diensten te verbeteren, of om bij te dragen tot academische research waarvan we geloven dat die zal bijdragen tot het maatschappelijk nut.

 GEBRUIKERSCONTROLE

 • Toegang, Verbetering en Verwijderen: Gebruikers die een account of listing bij ons hebben opgemaakt, hebben toegang tot hun persoonlijke gegevens en kunnen deze verbeteren of verwijderen door te schrijven naar: support@letgo.nl. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u doorgeeft of post op ons netwerk. {Als uw account opgemaakt werd via een identificatieprovider (bijvoorbeeld Facebook Connect), dan kunt u ook uw accountgegevens verwijderen of veranderen via de instellingen van deze identificatieprovider (bijvoorbeeld op Facebook.com)}
 • Keuze van Derden: Bepaalde derden zijn actief op onze website, bijvoorbeeld Google Adwords, en maken het mogelijk om u af te melden zodat zij van u geen gegevens kunnen verzamelen en gebruiken om u reclame te sturen die gebaseerd is op uw interesses. U kunt http://www.networkadvertising.org bezoeken om hierover meer informatie te verkrijgen en om te kiezen hoe dit soort gegevens van u mogen worden verzameld en gebruikt.
 • Cookies: De meeste desktop- en mobiele browsers (bijvoorbeeld Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) voorzien controles die het mogelijk maken om de cookies in uw systeem te beperken of te blokkeren. Let erop dat indien u cookies in uw browser uitschakelt voor websites die u actief bezoekt of voor websites van derden, dit in bepaalde omstandigheden kan zorgen voor een minder goede werking van de websites.

 VEILIGHEID

 • Alle gegevens die we verzamelen, worden beschermd door redelijke technische middelen en redelijke veiligheidsprocedures teneinde niet-toegelaten gebruik of toegang tot gegevens te vermijden. Onze dochterondernemingen, vertrouwde partners en derden-serviceproviders hebben zich ertoe verbonden om de gegevens te beheren in overeenstemming met onze vereisten voor veiligheid en privacy.

 VERANDERINGEN AAN DIT BELEID

 • Dit Privacybeleid werd de laatste keer aangepast in november 2015. We kunnen dit Beleid af en toe aanpassen. In dat geval zullen we gedurende 30 dagen een aankondiging plaatsen op onze startpagina. Door onze diensten te blijven gebruiken, geven onze klanten te kennen dat zij het nog steeds eens zijn met de updates van dit Privacybeleid.

 CONTACTGEGEVENS

        • Vragen over dit beleid kunnen gericht worden tot support@letgo.nl